Grant naukowo-badawczy Prezesa TNP pt. Problemy polityczne, gospodarcze i społeczne województwa płockiego w latach 1975-1999 na tle porównawczym

Komunikat

Towarzystwo Naukowe Płockie ustanawia grant naukowo-badawczy Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego pod nazwą:
Problemy polityczne, gospodarcze i społeczne województwa płockiego w latach 1975-1999 na tle porównawczym na opracowanie oryginalnych prac powstałych w wyniku prowadzonych badań dotyczących województwa płockiego w latach 1975-1999 w następujących obszarach tematycznych:

  1. historia polityczna,
  2. problemy gospodarcze,
  3. problemy społeczne,
  4. działalność przedsiębiorstw,
  5. przemiany administracyjne,
  6. kultura i edukacja.

Opracowania wykonane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Grantu będą zbierane przez Kierownika Grantu z zamiarem wydania w postaci monografii w wydawnictwie, które figuruje w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe) w związku z czym opublikowanie rozdziału będzie równoznaczne z uzyskaniem 20 punktów.

Za wykonanie jednego opracowania przyjętego do druku przewiduje się honorarium w kwocie 200,00 złotych brutto.

Grantobiorcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, studenci, a także inne osoby prowadzące badania w wyżej wymienionych obszarach tematycznych.

Grantobiorcy będą mogli w sposób czynny uczestniczyć w konferencji, gdzie nastąpi prezentacja tekstów zgłoszonych do monografii.

Zgłoszenia można przesyłać na adres email: t.piekarski@interia.pl do dnia 31 marca 2023 roku.

UCHWAŁA I REGULAMIN Grantu naukowo-badawczego Prezesa TNP pt. Problemy polityczne, gospodarcze i społeczne województwa płockiego w latach 1975-1999 na tle porównawczym

Zarządzenie w sprawie powołania kierownika Grantu.

ZAPROSZENIE - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Problemy polityczne, gospodarcze i społeczne województwa płockiego w latach 1975-1999 na tle porównawczym (20.06.2023)

PROGRAM - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Problemy polityczne, gospodarcze i społeczne województwa płockiego w latach 1975-1999 na tle porównawczym (20.06.2023)