Komunikat

Towarzystwo Naukowe Płockie ustanawia grant naukowo-badawczy Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego pod nazwą: „Idee jako fundamenty porządku społecznego, politycznego i prawnego III Rzeczypospolitej” na opracowanie oryginalnych prac powstałych w wyniku prowadzonych badań związanych z ideami wpływającymi na kształt fundamentów aksjologicznych współczesnej Polski, dotyczącymi następujących obszarów tematycznych:

  1. społeczeństwo,
  2. państwo,
  3. prawo,
  4. polityka,
  5. administracja publiczna

Opracowania o objętości 1 arkusza wydawniczego wykonane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Grantu zostaną wydrukowane w monografii.

Za wykonanie jednego opracowania przyjętego do druku przewiduje się honorarium w kwocie 200,00 złotych brutto.

Grantobiorcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni a także inne osoby posiadające wykształcenie wyższe, prowadzące badania w wyżej wymienionych obszarach tematycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące Grantu oraz dokumenty związane z jego realizacją dostępne są na stronie www.tnp.org.pl

Deklaracje udziału w grancie proszę kierować na adres: rafalkania@op.pl

Regulamin