Grant naukowo-badawczy Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego „Problematyka edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku”

Komunikat

Towarzystwo Naukowe Płockie ustanawia grant naukowo-badawczy Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego pod nazwą: „Problematyka edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku” na opracowanie oryginalnych prac powstałych w wyniku prowadzonych badań, związanych z analizą koncepcji edukacyjnych, w szczególności wizji wychowania, organizacji systemu szkolnictwa oraz celów edukacyjnych. Eksploracji poddana zostanie myśl polityczna głównych środowisk ideowych III RP: socjaldemokratycznego, liberalnego, chadeckiego, neoagrarnego oraz w mniejszym zakresie nacjonalistycznego, anarchistycznego czy alterglobalistycznego.

Grant obejmuje następujące obszary tematyczne:

  1. społeczeństwo,
  2. państwo,
  3. prawo,
  4. polityka,
  5. administracja publiczna,
  6. samorząd terytorialny,
  7. myśl polityczna.

Opracowania o objętości do 1 arkusza wydawniczego wykonane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Grantu zostaną wydrukowane w monografii.

Za wykonanie jednego opracowania przyjętego do druku przewiduje się honorarium w kwocie 200,00 złotych brutto.

Grantobiorcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni a także inne osoby posiadające wykształcenie wyższe, prowadzące badania w wyżej wymienionych obszarach tematycznych.

Deklaracje udziału w grancie proszę kierować na adres: g.radomski@wp.pl

Regulamin i szczegółowe informacje.