Grant naukowo-badawczy Prezesa TNP Region mazowiecki w latach 1990-2021.
Gospodarka, ICT, społeczeństwo, kultura

Komunikat

Towarzystwo Naukowe Płockie ustanawia grant naukowo-badawczy Prezesa Towarzystwa Naukowego Płockiego pod nazwą:
Region mazowiecki w latach 1990–2021. Gospodarka, ICT, społeczeństwo, kultura na opracowanie oryginalnych prac powstałych w wyniku prowadzonych badań związanych z regionem mazowieckim w latach 1990–2021, w następujących obszarach tematycznych:

  1. ekonomia i finanse,
  2. technologie informacyjne,
  3. rynek pracy i bezrobocie,
  4. edukacja,
  5. media,
  6. regionalizm,
  7. wolontariat,
  8. organizacje pozarządowe,
  9. pomoc społeczna,
  10. polityka.

Opracowania wykonane zgodnie z postanowieniami Regulaminu Grantu będą zbierane przez Kierownika Grantu z zamiarem wydania w postaci monografii w Wydawnictwie Naukowym Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. Powyższe Wydawnictwo figuruje w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe) w związku z czym opublikowanie rozdziału będzie równoznaczne z uzyskaniem 20 punktów.

Za wykonanie jednego opracowania przyjętego do druku przewiduje się honorarium w kwocie 200,00 złotych brutto.

Grantobiorcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni, studenci, a także inne osoby prowadzące badania w wyżej wymienionych obszarach tematycznych.

Grantobiorcy będą mogli w sposób czynny uczestniczyć w konferencji, gdzie nastąpi prezentacja tekstów zgłoszonych do monografii.

Opracowania można przesyłać na adres: p.kaczmarczyk@mazowiecka.edu.pl

UCHWAŁA i REGULAMIN grantu naukowo-badawczego Prezesa TNP Region mazowiecki w latach 1990–2021. Gospodarka, ICT, społeczeństwo, kultura.

Aneks do Regulaminu-wytyczne edytorskie.

Zarządzenie w sprawie powołania Kierownika grantu.
Konferencja Naukowa - ZAPROSZENIE
Konferencja Naukowa - PROGRAM