Regulamin

Płock, dnia 1 maja 2017r.

REGULAMIN NAUKOWEJ BIBLIOTEKI IM. ZIELIŃSKICH
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO

 1. Biblioteka ma charakter publiczny, prezencyjny.
 2. Udostępnianie zbiorów Biblioteki odbywa się na następujących zasadach:
  a) należy złożyć zamówienie drogą elektroniczną, szczegółowe informacje w zakładce Zamówienia, telefoniczną (24-366 99 70/71/72) lub osobiście w siedzibie Biblioteki, przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem udostępniania.
  b) księgozbiór jest udostępniany w środy w godz. 10-17
  - na miejscu dla wszystkich użytkowników,
  - w celu wypożyczenia dla członków i pracowników Towarzystwa Naukowego Płockiego, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  c) ponadto w wyznaczonych terminach dla pracowników naukowych, posiadających udokumentowaną potrzebę badawczą oraz dla słuchaczy Seminarium doktoranckiego przy TNP.
 3. Osoby zachowujące się agresywnie lub będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych podobnie działających środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Biblioteki.
 4. Czytelnik powinien wpisać się do księgi obecności i na czas korzystania ze zbiorów zostawić u bibliotekarza dokument tożsamości.
 5. Czytelników obowiązuje zgłaszanie wnoszonych do czytelni własnych książek i czasopism. Dozwolone jest używanie – po uzgodnieniu z dyżurnym bibliotekarzem prywatnych laptopów.
 6. W czytelni należy zachować ciszę i spokój. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz napojów. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu i łamiące zasady współżycia społecznego – mogą być usunięte z pomieszczeń bibliotecznych oraz pozbawione prawa korzystania z Biblioteki okresowo lub na stałe na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego.
 7. Książki wydane po 1945 r. (z wyłączeniem pozycji wyszczególnionych w punkcie 10 niniejszego Regulaminu) mogą być wypożyczone do domu na czas ściśle określony przez bibliotekarza, nieprzekraczający jednak 2 tygodni, za pozostawieniem obustronnej kserokopii dowodu osobistego przy pierwszym wypożyczeniu.
 8. Jednorazowo można zamówić do korzystania na miejscu bądź wypożyczyć 5 woluminów z koniecznością natychmiastowego zwrotu w uzasadnionych przypadkach.
 9. Istnieje możliwość jednorazowego sprolongowania okresu wypożyczenia książki.
 10. Nie wypożycza się książek rzadkich, bogato ilustrowanych, słowników, encyklopedii, czasopism i wydawnictw ciągłych oraz płyt CD/DVD.
 11. Czytelnik ma prawo sprawdzić stan techniczny zbiorów przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne zastrzeżenia – w przeciwnym razie przyjmuje się, że zbiory nie były zniszczone.
 12. Ze zbiorów specjalnych można korzystać wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Biblioteki. Wskazane jest, aby osoby zainteresowane przedstawiły pisemne zaświadczenie o przygotowywanej pracy naukowej (pismo od promotora, wykładowcy, zaświadczenie towarzystwa regionalnego, instytucji, z którą współpracują lub wydawcy; osoby prywatne winny przedłożyć pismo prezentujące zasadność, np. odtworzenie drzewa genealogicznego). Ważność takiego pisma określa się na 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
 13. Korzystanie ze zbiorów specjalnych odbywa się w czytelni zbiorów specjalnych w obecności bibliotekarza dyżurującego w terminach uzgodnionych z Dyrektorem Biblioteki.
 14. Obiekty cenne w pierwszej kolejności udostępnia się w postaci kopii cyfrowych (o ile taką posiadają).
 15. Pozycje ze zbiorów specjalnych i wydane przed 1945 r. wypożycza się tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa TNP.
 16. Ze zbiorów nieskatalogowanych można korzystać na miejscu po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa TNP lub osoby przez niego upoważnionej.
 17. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek pobiera się karę w wysokości 2 zł od jednej pozycji za każdy dzień zwłoki oraz koszty powiadomienia.
 18. Za książki zniszczone lub zagubione Biblioteka pobiera 5-krotną wartość antykwaryczną danej pozycji według wyceny Drektora Biblioteki.
 19. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może powodować ograniczenia w korzystaniu z Biblioteki.
 20. W sprawach spornych należy zwracać się do Dyrektora Biblioteki.
 21. Interpretacja przepisów niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządu TNP.