Regulamin

Płock, dnia 20 czerwca 2022r.

REGULAMIN NAUKOWEJ BIBLIOTEKI IM. ZIELIŃSKICH
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO

 1. Biblioteka ma charakter publiczny, prezencyjny.
 2. Udostępnianie zbiorów Biblioteki odbywa się na następujących zasadach:
  a) należy złożyć zamówienie drogą elektroniczną, szczegółowe informacje w zakładce Zamówienia, telefoniczną (24-366 99 70/71/53) lub osobiście w siedzibie Biblioteki, przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem udostępniania.
  b) księgozbiór jest udostępniany w środy w godz. 10-17
  - na miejscu dla wszystkich użytkowników,
  - w celu wypożyczenia dla członków i pracowników Towarzystwa Naukowego Płockiego, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
  c) ponadto w wyznaczonych terminach dla pracowników naukowych, posiadających udokumentowaną potrzebę badawczą oraz dla słuchaczy Seminarium doktoranckiego przy TNP.
 3. Osoby zachowujące się agresywnie lub będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych podobnie działających środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Biblioteki.
 4. Czytelnik powinien wpisać się do księgi obecności i na czas korzystania ze zbiorów zostawić u bibliotekarza dokument tożsamości.
 5. Czytelników obowiązuje zgłaszanie wnoszonych do czytelni własnych książek i czasopism. Dozwolone jest używanie – po uzgodnieniu z dyżurnym bibliotekarzem prywatnych laptopów.
 6. W czytelni należy zachować ciszę i spokój. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz napojów. Osoby nie stosujące się do niniejszego Regulaminu i łamiące zasady współżycia społecznego – mogą być usunięte z pomieszczeń bibliotecznych oraz pozbawione prawa korzystania z Biblioteki okresowo lub na stałe na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego.
 7. Książki wydane po 1945 r. (z wyłączeniem pozycji wyszczególnionych w punkcie 10 niniejszego Regulaminu) mogą być wypożyczone do domu na czas ściśle określony przez Kierownika Biblioteki lub osobę upoważnioną przez niego, jednak nieprzekraczający 2 tygodni, za pozostawieniem obustronnej kserokopii dowodu osobistego przy pierwszym wypożyczeniu.
 8. Jednorazowo można zamówić do korzystania na miejscu bądź wypożyczyć 5 woluminów z koniecznością natychmiastowego zwrotu w uzasadnionych przypadkach.
 9. Istnieje możliwość jednorazowego sprolongowania okresu wypożyczenia książki.
 10. Nie wypożycza się książek rzadkich, bogato ilustrowanych, słowników, encyklopedii, czasopism i wydawnictw ciągłych oraz płyt CD/DVD.
 11. Czytelnik ma prawo sprawdzić stan techniczny zbiorów przed ich wypożyczeniem i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne zastrzeżenia – w przeciwnym razie przyjmuje się, że zbiory nie były zniszczone.
 12. Ze zbiorów specjalnych można korzystać wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa TNP lub członka Zarządu Towarzystwa, któremu powierzono sprawy funkcjonowania Biblioteki lub Archiwum albo Kierownika Biblioteki i Dyrektora Biura - łącznie. Wskazane jest, aby osoby zainteresowane przedstawiły pisemne zaświadczenie o przygotowywanej pracy naukowej (pismo od promotora, wykładowcy, zaświadczenie towarzystwa regionalnego, instytucji, z którą współpracują lub wydawcy; osoby prywatne winny przedłożyć pismo prezentujące zasadność, np. odtworzenie drzewa genealogicznego). Ważność takiego pisma określa się na 6 miesięcy od daty jego wystawienia.
 13. Korzystanie ze zbiorów specjalnych odbywa się w czytelni zbiorów specjalnych w obecności dyżurującego pracownika TNP w terminach uprzednio uzgodnionych z Kierownikiem Biblioteki lub Dyrektorem Biura.
 14. Obiekty cenne w pierwszej kolejności udostępnia się w postaci kopii cyfrowych (o ile taką posiadają).
 15. Pozycje ze zbiorów specjalnych i wydane przed 1945 r. wypożycza się tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa TNP.
 16. Ze zbiorów nieskatalogowanych można korzystać na miejscu po uzyskaniu pisemnej zgody Prezesa TNP lub członka Zarządu Towarzystwa, któremu powierzono sprawy funkcjonowania Biblioteki lub Archiwum..
 17. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książek pobiera się karę w wysokości 2 zł od jednej pozycji za każdy dzień zwłoki oraz koszty powiadomienia.
 18. Za książki zniszczone lub zagubione Biblioteka pobiera 5-krotną wartość antykwaryczną danej pozycji według wyceny Kierownika Biblioteki.
 19. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może powodować ograniczenia w korzystaniu z Biblioteki.
 20. W sprawach spornych należy zwracać się do Kierownika Biblioteki lub Dyrektora Biura.
 21. Interpretacja przepisów niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zarządu TNP.